06
november
Saturday
18:00
2021
"River of Talents"
symphony concert
YAROSLAVL
Yaroslavl State Philharmonic
Nonna Liparteliani (clarinet)
Mark Yakovlev (flute)
Alexander Gaydey (piano)
Дирижёр: Andrey Kolyasnikov

C.M. vоn Weber 

C. Nielsen

S. Prokofiev