Vladimir Ustyantsev (master classes)
07
november
Tuesday
10:00 - 19:00
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Nizhny Tagil
Nizhny Tagil College of Arts
Vladimir Ustyantsev
(saxophone)
laureate of international competitions Students of the Nizhny Tagil College of Arts
06
november
Tuesday
11:45 - 18:45
2018
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk State Art Institute
Vladimir Ustyantsev
(saxophone)
laureate of international competitions Students of the Krasnoyarsk State Art Institute
08
november
Monday
****
2021
"Embassy of Musical Mastery"
Closed-door мастер-классы
Surgut
Surgut College of Music
Vladimir Ustyantsev
(saxophone)
laureate of international competitions Longortov Kirill
Titov Dmitry
Prokopov Nikita
Kilbakhtin Leonid
Dmitry Marchenko
19
april
Tuesday
13:00 - 13:00
2022
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Volgograd
Volgograd Conservatory
Vladimir Ustyantsev
(saxophone)
laureate of international competitions Ivan Rybitskov
Elizaveta Zhuravleva
Sofia Nikitchina
Ilya Alekseev