Tokyo Metropolitan Theatre
(Japan, Tokyo)

About venue

Tokyo Metropolitan Theatre

Photo gallery

Address: 
1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku
Phone: 
+81-3-5391-2111