30
october
Sunday
18:00
2016
"River of Talents"
symphony concert
Tolyatti
Tolyatti Philharmonic
Egor Faustov (french horn)
Artur Vorozhtsov (piano)
Fedor Malykhin (violin)
Дирижёр: Alexey Vorontsov

W.-A.Mozart

S.Rachmaninoff

D.Shostakovich

07
february
Wednesday
18:00
2018
«Generation Next»
chamber concert
Yekaterinburg
Sverdlovsk Philharmonic
Vitaly Novikov (baritone)
Artur Vorozhtsov (piano)
piano: Artur Vorozhtsov

A. Dargomyzhsky 

A. Rubinstein 

P. Tchaikovsky 

W.А. Мozart 

S. Banevich 

S. Rachmaninoff 

P. Bulakhov 

A. Babajanyan

М. Ravel 

S.Rachmaninoff