17
november
Saturday
18:00
2012
"River of Talents"
symphony concert
Tolyatti
Tolyatti Philharmonic
Vasiliy Stepanov (cello)
Irina Stachinskaya (violin)
Дирижёр: Alexey Vorontsov

C. Gluck

J. Haydn 

А

.Khachaturian