21
november
Sunday
17:00
2021
"River of Talents"
symphony concert
Tolyatti
Tolyatti Philharmonic
Yana Chetverikova (flute)
Evgenii Chekashov (saxophone)
Kristina Moditch (piano)
Дирижёр: Alim Shakhmametyev

F. Devienne

A. Glazunov

L. van Beethoven