26
october
Sunday
18:00
2014
"River of Talents"
symphony concert
Tolyatti
Tolyatti Philharmonic
Anastasia Vozhova (viola)
Mikhail Kalashnikov (cello)
​Irina Zhuravel (piano)
Дирижёр: Alexey Vorontsov

Б.Барток

П.Чайковский

Л.ван Бетховен

20
may
Friday
18:30
2016
«Generation Next»
chamber concert
Yekaterinburg
Sverdlovsk Philharmonic
Mikhail Kalashnikov (cello)
Oksana Sidyagina (harp)
piano: Vitalii Starikov

R.Schumann

D.Shostakovich

C.Saint-Saëns

A.Glazunov

F.Liszt

V.Kikta

W.Posse