2022-03-19. Kislovodsk / Lev Zhuravskiy (clarinet), Elizaveta Ukrainskaya (piano), Pavel Milyukov (violin)