2023-03-18. Kislovodsk / Lev Zhuravskiy (clarinet), Aleksander Ramm (cello), Alexander Kashpurin (piano)