Martti Rousi (master classes)
04
february
Tuesday
11:00 - 15:00
2014
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Ivan Sendetckii
Kamil Mukhametdinov
Sergey Ponomarev
Ekaterina Zhuk
17
march
Tuesday
11:00 - 15:00
2015
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Anna Koshkina
Ivan Sendetckii
Kamil Mukhametdinov
08
september
Thursday
****
2016
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Anna Chesnykh
Serafim Volkov
David Ezhov
Nikita Korzhukhin
05
september
Tuesday
****
2017
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Andrei Efimovskii
Anna Luchiia Kostiuk
Damir Ochaev
Ekaterina Semyonova
Daria Stepanova
23
july
Monday
****
2018
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Vasiliy Stepanov
Serafim Volkov
Nikita Korzukhin (St. Petersburg)
Vera Nebylova (Bruxelles)
26
february
Tuesday
12:00 - 16:00
2019
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Vasiliy Stepanov
Grigory Filipchenko
Serafim Volkov
Danila Popov
27
february
Wednesday
12:00 - 16:00
2019
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Vasiliy Stepanov
Grigory Filipchenko
Serafim Volkov
Danila Popov
28
february
Thursday
12:00 - 16:00
2019
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Martti Rousi
(cello)
Professor at the Sibelius Academy (Helsinki) Vasiliy Stepanov
Grigory Filipchenko
Serafim Volkov
Danila Popov