Nikita Lukashevskiy (participant of the master classes)
03
august
Monday
****
2020
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Vyacheslav Prokopov
(trumpet)
Honoured Artist of Russia Nikita Lukashevskiy
Svetlana Astashkina

Matvey Ovchinnikov
Mikhail Smirnov