Summer stage "Rakushka", Alexander Garden
(Russia, Nizhny Novgorod)

Address: 
Georgiyevskiy s"yezd, 3