20
july
Friday
20:00
2018
"Embassy of Musical Mastery"
chamber concert
Berane
Centar Za Kulturu Berane
Lev Zhuravskiy (clarinet)
Elizaveta Ukrainskaya (piano)
piano: Elizaveta Ukrainskaya

R. Schumann

J. Francaix

I.Brahms 

L.van Beethoven 

C. Debussy