Alexey Lobikov (master classes)
18
july
Monday
****
2022
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Alexey Lobikov
(trombone)
laureate of international competitions Vladislav Shcherbakov
Fedor Romanov
Lada Lubarskaya
Alexander Petrov