Dmitry Bashkirov (master classes)
30
november
Wednesday
11:00 - 15:00
2016
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Andrey Denisenko
Elizaveta Ukrainskaya
Vitalii Starikov
Elizaveta Ivanova/Don
27
march
Monday
11:00 - 15:00
2017
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Arseny Gusev
Aleksandr Bolotin
Andrei Galoshin
Ilya Shmukler
28
march
Tuesday
11:00 - 15:00
2017
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Arseny Gusev
Aleksandr Bolotin
Andrei Galoshin
Ilya Shmukler
29
march
Wednesday
11:00 - 15:00
2017
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Arseny Gusev
Aleksandr Bolotin
Andrei Galoshin
Ilya Shmukler
23
november
Thursday
11:00 - 15:00
2017
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Iana Kostina
Elizaveta Marchenko
Sergei Tanin
Nikita Kachaev
21
march
Wednesday
11:00 - 15:00
2018
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Artur Vorozhtsov
Vladislav Fedorov
Alexei Kuznetsov
Andrey Denisenko
Daria Ionkina
22
march
Thursday
11:00 - 15:00
2018
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Artur Vorozhtsov
Vladislav Fedorov
Alexei Kuznetsov
Andrey Denisenko
23
march
Friday
11:00 - 15:00
2018
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Artur Vorozhtsov
Vladislav Fedorov
Alexei Kuznetsov
Andrey Denisenko
05
november
Monday
11:00 - 15:00
2018
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Vladislav Fedorov
Dmitriy Yudin
Evgenii Evgrafov
06
november
Tuesday
11:00 - 15:00
2018
"Higher music performance Courses"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Dmitry Bashkirov
(piano)
People's Artist of Russia Vladislav Fedorov
Dmitriy Yudin
Evgenii Evgrafov

Страницы