31 - 03
OCT - NOV
****
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public master classes
Cheboksary
The Pavlov Cheboksary Musical College
Vladimir Ivanov
(violin)
People's Artist of Russia Students of the Pavlov Cheboksary Musical College
31 - 03
OCT - NOV
****
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public master classes
Cheboksary
The Pavlov Cheboksary Musical College
Tatiana Zagorovskaya
(piano)
Honoured Artist of Russia Students of the Pavlov Cheboksary Musical College
31 - 03
OCT - NOV
****
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public master classes
Cheboksary
The Pavlov Cheboksary Musical College
Boris Taburetkin
(trumpet)
Students of the Pavlov Cheboksary Musical College
24 - 26
february
****
2020
"Embassy of Musical Mastery"
Public master classes
Cheboksary
The Pavlov Cheboksary Musical College
Tatiana Zagorovskaya
(piano)
Honoured Artist of Russia Anastasia Fedotova
Maria Pavlova
Anna Lycheva
Victoria Shekhreikina
25 - 27
february
****
2020
"Embassy of Musical Mastery"
Public master classes
Cheboksary
The Pavlov Cheboksary Musical College
Maxim Fedotov
(violin)
People's Artist of Russia Sophia Sidorova
Sophia Semenova
Polina Markova
Anna Vinogradova
25 - 27
february
****
2020
"Embassy of Musical Mastery"
Public master classes
Cheboksary
The Pavlov Cheboksary Musical College
Aleksander Trushkov
(oboe)
Honoured Artist of Russia Mikhail Prokopyev
Anton Terentyev
Vyacheslav Sakov
Ulyana Samokhina