08
december
Friday
18:00
2023
"Embassy of Musical Mastery"
symphony concert
Minsk
Bolshoi Theatre of Belarus
Sergey Roldugin (cello)
Lev Zhuravskiy (clarinet)
Anna Komarova (flute)
Ravil Islyamov (violin)
Ilia Papoian (piano)
Дирижёр: Yuriy Karavayev

S. Rachmaninov  

G. Rossini 

F. Borne 

I. Frolov

P.Tchaikovsky